facebook

ДепартаментИстория

Дипломиране

Дипломирането  на студентите, обучаващи се в бакалавърските и магистърските програми на департамента се извършва при спазване на изискванията на Наредбата за учебния процес на НБУ и Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен.

 

Завършването на бакалавърска или магистърска програма става с държавен изпит или със защита на теза, след покриване на изискванията на програмата за общ брой кредити по програмна схема.

 

Студентите с общ успех от курса на обучение над много добър (4.50) имат право на избор за дипломиране с дипломна теза или с държавен изпит. Студентите с общ успех от курса на обучение под много добър (4.50) се дипломират с държавен изпит.

 

Защитата на дипломните тези и държавният изпит се провеждат от комисии, включващи преподаватели от департамента и определени със заповед на декана на съответния факултет.

 

Прикачени файлове